EUV

Erhvervsuddannelse for voksne (EUV) er rettet mod dig på 25 år og derover. Det er et målrettet uddannelsesforløb, hvor du opnår kompetence på erhvervsuddannelsesniveau.

  • Tilbyder en uddannelse med sammensætning, længde og indhold, der tilpasses efter din tidligere erhvervserfaring og uddannelse
  • Er for dig, der opfylder de generelle adgangskrav til erhvervsuddannelserne dvs. har et karaktergennemsnit på mindst 02 i henholdsvis dansk og matematik

Uddannelsens sammensætning, længde og indhold er afhængig af din erfaring fra tidligere arbejde og uddannelse. Det er altså det, du har med i bagagen, der afgør, hvordan uddannelsesforløbet konkret bliver tilrettelagt, og hvor lang tid forløbet varer.

Der er overordnet tre forløb for voksne over 25 år:

  • Voksne med mindst to års relevant erhvervserfaring
  • Voksne med relevant erhvervserfaring eller med tidligere gennemført uddannelse
  • Voksne uden relevant erhvervsfaring eller forudgående uddannelse

 

Voksne med mindst to års relevant erhvervserfaring

Hvis du har mindst to års relevant erhvervserfaring, godskrives du for hele praktikuddannelsen og starter direkte på det standardiserede EUV-forløb. I uddannelsesbekendtgørelserne for de pågældende uddannelser fremgår det, hvad der defineres som relevant erhvervserfaring i den pågældende uddannelse.

Fakta:

Grundforløb
Når du har mindst to års relevant erhvervserfaring, skal grundforløbet ikke gennemføres.

Grundforløbsprøve
Når du har mindst to års relevant erhvervserfaring, optages du direkte på hovedforløbet og skal ikke gennemføre en grundforløbsprøve.

Hovedforløb
Når du har mindst to års relevant erhvervserfaring skal EUV gennemføres uden praktikuddannelse. Det standardiserede EUV-forløb er som udgangspunkt mindst 10 % kortere end det tilsvarende hovedforløb på erhvervsuddannelse for unge (EUD). Forløbet kan afkortes yderligere på baggrund af din realkompetencevurdering.

Forsørgelse
Hvis du har en uddannelsesaftale med en virksomhed, udbetaler virksomheden elevløn under uddannelsen. Virksomheden kan samtidig få EUV-refusion på op til 110 % af højeste dagpengesats i perioden med skolegang. Dog kan EUV-refusionen ikke overstige elevlønnen. Hvis du ikke har en uddannelsesaftale med en virksomhed, kan du få SU under hele uddannelsesforløbet.

 

Voksne med relevant erhvervserfaring eller med tidligere gennemført uddannelse

I uddannelsesbekendtgørelserne for de pågældende uddannelser fremgår det, hvad der defineres som relevant erhvervserfaring i den pågældende uddannelse. Her kan du også læse, hvilke tidligere gennemførte uddannelser, der kan godskrives i den pågældende uddannelse.

Fakta:

Når du har relevant erhvervserfaring på mindre end to års varighed eller har forudgående uddannelse, gennemføres erhvervsuddannelsen med:

  • hele eller dele af grundforløbets 2. del,
  • det standardiserede EUV-forløb,
  • praktikuddannelsen med en varighed på maksimalt to år

 

Voksne uden relevant erhvervserfaring eller forudgående uddannelse

Hvis du ikke har relevant erhvervserfaring eller forudgående uddannelse, skal du gennemføre et uddannelsesforløb, der i omfang og varighed svarer til en erhvervsuddannelse for unge (EUD).

Fakta:

Grundforløb
Når du er 25 år eller derover, skal grundforløbets 1. del ikke gennemføres. Hvis du ikke har relevant erhvervserfaring eller forudgående uddannelse indgår grundforløbets 2. del i uddannelsen. Varigheden af grundforløbets 2. del er som udgangspunkt 20 uger.

Grundforløbsprøve
For at blive optaget på et hovedforløb skal du gennemføre en grundforløbsprøve på lige fod med unge, med mindre andet er fastlagt i uddannelsesbekendtgørelsen

Hovedforløb
Hovedforløbet svarer i omfang og varighed til hovedforløbet på en erhvervsuddannelse for unge både med hensyn til skoleundervisning og praktikuddannelse .

Forsørgelse
Hvis du har en uddannelsesaftale med en virksomhed, udbetaler virksomheden elevløn under uddannelsen. Virksomheden kan samtidig få EUV-refusion på op til 110 % af højeste dagpengesats under skolegang. Dog kan EUV-refusionen ikke overstige elevlønnen. Hvis du ikke har en uddannelsesaftale med en virksomhed, kan du få SU til grundforløbet og skolepraktikydelse til hovedforløbet.

Hvis erhvervsuddannelsen for voksne følges som en del af den aktive beskæftigelsesindsats for ledige, vil du modtage forsørgelse efter de gældende regler på området. Kontakt dit lokale jobcenter for nærmere information.

 

Generelt for EUV

Optagelse
Adgangskravene for at blive optaget på en erhvervsuddannelse for voksne er de samme som for optagelse på en erhvervsuddannelse for unge. Det vil sige et karaktergennemsnit på mindst 02 eller tilsvarende i både dansk og matematik.

Realkompetencevurdering
Dit uddannelsesforløb tilrettelægges på baggrund af en realkompetencevurdering, der gennemføres i forbindelse med optagelse. Denne vurdering består af en generel vurdering og en individuel vurdering. Den generelle vurdering bygger på faste kriterier for, hvad der vurderes som to års relevant erhvervserfaring i forhold til den pågældende uddannelse.

Den bygger også på, hvilken erhvervserfaring og forudgående uddannelse der i øvrigt skal godskrives i erhvervsuddannelsen. Grundlaget for den generelle vurdering er offentligt tilgængeligt for samtlige uddannelser og fremgår af uddannelsesbekendtgørelsen.

Den individuelle vurdering består af en individuel vurdering af dine tidligere erhvervede kompetencer. Det kan være uddannelse og erhvervserfaring, der ikke fremgår af uddannelsesbekendtgørelsen og kompetencer, der er tilegnet på andre måder. Den individuelle vurdering afgør, om dit uddannelsesforløb kan afkortes yderligere.

Tilrettelæggelse
Grundforløbet:
Når du er 25 år eller derover, skal du ikke gennemføre grundforløbets 1. del. Det er realkompetencevurderingen, der afgør om og hvor meget af grundforløbets 2. del, du skal gennemføre. Hvis du opfylder kriterierne for mindst to års relevant erhvervserfaring, skal du starte direkte på det standardiserede EUV-forløb.

Grundforløbets 2. del, som nogle voksne skal gennemføre hele eller dele af, er det samme forløb som for erhvervsuddannelse for unge (EUD).

Hovedforløbet:
De standardiserede uddannelsesforløb for voksne (EUV-forløb), der svarer til et hovedforløbsniveau, udvikles af de faglige udvalg. Realkompetencevurderingen afgør, om der kan ske en afkortning af forløbet. Fagene i de standardiserede EUV-forløb fremgår af uddannelsesordningen for de enkelte uddannelser og består af fag fra hovedforløbet for unge og AMU-fag.