Innovation C

Innovation er et samfundsvidenskabeligt fag, der omfatter viden inden for invention, innovation og diffusion. Innovation beskæftiger sig med innovative processer, projektstyring, projektforløb og forretningsplaner. Faget giver viden om processer fra idégenerering til kommercialisering, i såvel private og offentlige virksomheder som i profit- og nonprofitorganisationer. Derudover handler faget om innovations betydning på såvel virksomheds- som samfundsniveau.

Formål

Formålet med undervisningen er at fremme elevernes evne til at arbejde systematisk og kreativt med idéudvikling som et fundament for såvel opstart af egen virksomhed som nonprofitorganisation. Endvidere er det formålet, at eleverne udvikler kommerciel handlekraft og evne til risikohåndtering ved anvendelse af metoder til gennemførelse af innovative projekter og opstart af nye virksomheder. Endelig er det formålet, at eleverne i team udvikler evnen til at kunne arbejde med viden om innovative processer på virkelighedsnære problemstillinger.

Faglige mål

Eleverne skal kunne:

  • redegøre for grundlæggende innovationsbegreber og beskrive innovationsaktiviteter på lande- og brancheniveau og konsekvenserne heraf
  • redegøre for og anvende kreative teknikker til udvikling af ideer og metoder til vurdering af forretningsideer
  • redegøre for forretningsmodeller som grundlag for virksomheders og nonprofitorganisationers etablering og overlevelse
  • anvende forretningsplan som styringsredskab ved opstart af egen virksomhed
  • redegøre for diffusion af innovationer
  • anvende og kombinere grundlæggende viden om team og teammedlemmers roller ved opstart af egen virksomhed.