Spansk A

Spansk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, der baserer sig på tilegnelse af kommunikativ kompetence. Fagets centrale arbejdsområde er det spanske sprog, dels som alment og erhvervsmæssigt kommunikationsmiddel i europæiske og andre internationale sammenhænge, dels som genvej til forståelse af andre sprog og kulturer. Fagets arbejdsområde er sprog, kultur samt erhvervs- og samfundsforhold i bredeste forstand i de spansktalende lande.

Formål

Faget spansk A bidrager til, at eleverne udvikler deres evne til at kommunikere på spansk. Faget bibringer eleverne indsigt i og forståelse af væsentlige aspekter af de spansksprogede samfund og kulturer og øger deres kommunikative, interkulturelle og æstetiske bevidsthed. Faget udvikler elevernes evne til at anvende fremmedsproget som indgang til at forstå en fremmed verden. Eleverne skal desuden gennem mundtlig og skriftlig sprogfærdighed udvikle deres evne til at kommunikere om personrelaterede og almene emner samt om erhvervs- og samfundsrelaterede emner.

Faglige mål

Eleverne skal kunne:

  • forstå hovedindholdet i et tydeligt talt spansk om almene og kendte emner formidlet gennem forskellige medier
  • tale et klart og nogenlunde flydende spansk, så de kan redegøre for samt deltage i en samtale eller diskussion om almene emner og kendte problemstillinger inden for kultur, erhverv og samfund
  • læse ubearbejdede spansksprogede tekster, herunder medietekster, inden for såvel skønlitteratur som sagprosa. Erhvervsrelaterede tekster inddrages
  • præsentere og redegøre for en kendt problemstilling på et klart mundtligt og nogenlunde flydende spansk
  • skrive et enkelt og sammenhængende spansk, herunder kortere tekster af erhvervsrelateret karakter, og skriftligt oversætte en enkel dansk tekst til spansk
  • analysere og fortolke forskellige teksttyper samt sætte den enkelte tekst ind i kulturelle, samfundsmæssige og litterære sammenhænge
  • perspektivere den erhvervede viden om samfunds-, erhvervs- og kulturforhold i spansktalende lande til egne samfunds-, erhvervs- og kulturforhold
  • benytte viden om, hvordan man lærer fremmedsprog, i det daglige arbejde.